Svet-Stranek.cz
BORŮVKOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Borůvky.org

OBCHODNÍ PODMÍNKY:BORŮVKOVÉ KRÁLOVSTVÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky
Obecné
Dodavatel:
Borůvkové království
Naděžda Sikorová
Sportovní 1087
25264 Velké Přílepy
IČ 72252316
dale jen “dodavatel”
Kupující
Koncový spotřebitel - právní vztahy prodávajícího s kupujícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.
Ceny
Ceny uvedené v maloobchodním ceníku, na zboží v sídle firmy, jakož i na stránkách www.boruvky.org jsou uvedeny vč. DPH a jsou konečné pro koncového spotřebitele.
Objednávání zboží
Objednávky je nutné doručit písemně prostřednictvím elektronické pošty, nebo osobně, telefonicky, případně prostřednictvím elektronického nástroje na stránkách www.boruvky.org . Jako přijatá se považuje prodávajícím potvrzená objednávka. V objednávce musí být uvedena následující data: Jméno, příjmení a adresa kupujícího, předmět objednávky a objednávané množství, způsob odběru a platby. V případě dopravy navíc adresa převzetí zboží a kontakt na osobu odpovědnou zboží převzít.Objednávka se považuje za vyřízenou v momentě předání zboží kupujícímu v místě k tomu určeném, nebo předáním přepravci.
Storno objednávky
Stornovat objednávku sestávající se ze standardního skladového materiálu je možné minimálně 36 hodin před termínem dodání. V případě, že dodavateli vznikne finanční újma způsobená pozdním stornováním objednávky ze strany kupujícího, má nárok na úhradu vzniklých nákladů.
Platební podmínky
Platba zboží může být provedena následujícími způsoby:
 Platba v hotovosti při nákupu
 Platba předem bankovním převodem
 Platba dobírkou (platbu od zákazníka přebírá přepravce)
Převzetí zboží
Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující na základě předání potvrdí dodací list, nebo přepravní list dopravce. V případě, že kupující v dohodnutém termínu nepřevezme zboží, má prodávající nárok na úhradu všech vzniklých nákladů týkajících se této zmařené objednávky a kupující je povinen tyto náklady uhradit. Nepřevezme-li kupující uskladněné zboží do 10 dnů ode dne, kdy se jej převzít zavázal, je prodávající oprávněn zboží prodat jinému zájemci.
Reklamační řád
Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. ., obč. zák. (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího. V případě poškození zásilky doručené prostřednictvím dopravce je nutné uplatnit reklamační postup dopravce.
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.
V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu v rámci stanovené 30 denní zákonné lhůty, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li Reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Kupující je povinen převzít vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím.
Odstoupení od smlouvy
Koncový spotřebitel – v souladu se zákonem č.367/2000 Sb. má Kupující právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným, než osobně. Kupující může toto právo realizovat vrácením zboží na vlastní náklady prodávajícímu. Pro odstoupení od smlouvy musí být splněny následující podmínky:
 zboží musí být nepoškozené
Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz doporučujeme přiložit k vrácenému zboží podepsaný průvodní dopis.
Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.
Ochrana osobních dat
Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná, jsou bezpečně uložena na chráněných serverech a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi. Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo e-mailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího. Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo e-mailové vyžádání smazat z databáze. Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky jsou platné od 27.8.2011
návštěvníků stránky
celkem197 749
tento týden347
dnes39